Fakulta sociální studií Ostravské univerzity

Fakulta sociálních studií Ostravské Univerzity v Ostravě (FSS OU) byla založena 1. dubna 2008. Fakulta se skládá z Katedry sociální práce a Katedry sociálních věd. Fakulta připravuje budoucí praktiky pro výkon profese sociální práce v oblasti jak přímé práce s klienty, tak v oblasti managementu a koordinace sociálních služeb na všech úrovních (Bc., Mgr., Ph.D.), dále budoucí zdravotně sociální pracovníky oprávněné k výkonu zdravotnického povolání v systému péče o zdraví populace (na úrovni Bc.). Kromě vzdělávacích aktivit se Fakulta sociálních studií profiluje jako výzkumné pracoviště v oblasti sociálních věd, zejména v oblasti výzkumu sociální práce. Fakulta se mimo jiné zaměřuje na téma sociální exkluze. V rámci projektu ESF Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu OU, FSS se zabývá tématem chudoby a způsoby jejího zvládání. V rámci této aktivity fakulta organizuje kulaté stoly s praktiky a v subtýmech rozvíjí spolupráci s praxí sociální práce. Fakulta sociálních studií je spoluzakladatelem institutu ERIS (Evropský výzkumný institut sociální práce), který byl ustanoven ve snaze prohloubit výzkum v sociální práci na základě spolupráce se zahraničními vysokými školami v Evropě.

Sdružení azylových domů v České republice

Sdružení azylových domů v ČR (S.A.D.) bylo založeno v roce 1993 a zastřešuje fyzické osoby, poskytovatele sociálních služeb, další instituce a subjekty zabývající se problematikou lidí bez domova nebo ohroženými ztrátou bydlení. Členy jsou nejčastěji zařízení poskytující služby osobám ohroženým sociálním vyloučením – azylové domy, noclehárny, domy na půl cesty, nízkoprahová denní centra apod. K dnešnímu dni má 92 členů v rámci celé České republiky. S.A.D.realizuje výzkumnou činnost v oblasti bezdomovectví, propaguje problematiku péče o lidi bez domova a vykonává odbornou, projektovou a hospodářskou činnost. Sdružení dlouhodobě spolupracuje s dalšími organizacemi, včetně vzdělávacích institucí, které se zajímají o problémy lidí bez přístřeší a společně vytváří jednotnou platformu pro jednání se státními, zákonodárnými a samosprávnými orgány na všech úrovních veřejné správy. Vůči svým členům vykonává podpůrnou, poradenskou, vzdělávací, konzultační a informační činnost. Sdružení azylových domů je členem FEANTSA – Evropské federace zastřešující organizace pracující s lidmi bez přístřeší.

Realizační tým Noci venku

iva

Ivana Kaniová

Momentálně působím na Fakultě sociálních studií jako vyučující a administrátor odborné praxe. Do týmu Noci venku jsem se připojila těsně před vypuknutím jejího prvního ročníku, tedy v listopadu 2012. A od té doby se“ v tom vezu“. Ale veze se mi hezky, protože díky Noci venku můžu od akademické teorie sociálních problémů, přejít k praxi v přímém přenosu a přiblížit tak svou práci i mým přátelům a blízkým. Ve svém volném čase si čistím hlavu tancem a inspirovat se nechávám osudy lidí ve své psychoterapeutické praxi. Účast na Noci venku mi taky dala příležitost začít práci v týmu a jednu z největších profesních a osobních zkušeností v Akčním spolu s lidmi bez domova ASLIDO z. s., který si díky podpory Noci venku zrodil.

 

dominika

Dominika Najvert

Narodila jsem se v Ostravě, vystudovala obor Sociální práce se zdravotnickým profilem na tehdejší Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity. Na Katedře sociální práce jsem působila jako externí vyučující a lektorka kurzu Terénní sociální práce. Jsem vedoucí projektu Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi, který je realizován Sdružením sociálních asistentů, kde působím od roku 2005. Od roku 2011 jsem ředitelkou Sdružení azylových domů v ČR a členkou Expertní komise k řešení problematiky bezdomovectví při Komisi pro sociální začleňování Ministerstva práce a sociálních věcí. Jako dobrovolnice poskytuji v organizaci Podané ruce, o.s. canisterapii v několika zařízeních služeb sociální péče a speciálních mateřských školách v Ostravě.

belasova

Helena Bělasová

Narodila jsem se v Ostravě, kde žiji a pracuji. S Nocí venku, neboli Sleep out jsem se poprvé setkala v Cambridge. Tehdy jsem si jako účastník uvědomila, jak může být taková akce důležitá. Proto jsem při svých studiích na Fakultě Sociálních Studií OU uvítala možnost podílet se na pořádání prvního a následně i dalších ročníků v Ostravě. Noc Venku pro mě není jen zážitek, je to pro mě akce, která má smysl. Vážím si i své rodiny a přátel, kteří mě a tým Noci venku podporují.  „Ne! Muset spát na ulici není v pořádku.,,

 

vojkuvka

Evžen Vojkůvka

Jsem aktivní důchodce. K projektu Noc venku jsem se připojil, abych byl nápomocen při organizaci nové aktivity podporující lidi bez domova. Zkušenosti z Noci venku bych chtěl předávat dál. Chtěl bych, aby se problematika bezdomovectví dostala do povědomí lidí, aby k lidem bez domova nebylo okolí lhostejné. Kromě toho, že chci být nápomocen, mám záliby v pečení a vaření.
Mé motto zní: „Srdce Bohu, ruce lidem.“

 

Jakub_profil

Jakub Raška

Jsem vyučený kuchař. Do akce Noc venku jsem se přidal, protože jsem chtěl zažít něco nového a nasbírat nové zkušenosti. V týmu jsem od realizace akce 22. 11. 2012 a chtěl bych pokračovat i v dalších ročnících. Kromě Noci venku mně baví sport, mám rád fotbal a hokej.

 

slachta

Aleš Šlachta

„Jsme lidé bez domova, dělejme tak, aby už nemusela být NOC VENKU.“

 

marta

Marta Jašková

„Přeji si, aby lidé nespávali venku, ale snažili se o bydlení.“

 

drkosova

Nikola Drkošová

Narodila jsem se ve Frýdku-Mísku, ale nyní žiji v Ostravě. Jsem absolventkou Ostravské univerzity, obor Sociální práce. Momentálně pracuji jako sociální poradce na Doléčovacím centru v organizaci Renarkon, o.p.s. Již v době studia jsem se intenzivně začala zajímat o problematiku drogově závislých a sociálně vyloučených skupin a proto jsem velmi ráda, že se mohu podílet na akci Noc venku.